Reklamacije na oštećenje u transportu

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite vizuelnim pregledom svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi paketa i ugnječenja) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 021/210-2100 ili 062/530-029, ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu webprodaja@wobyhaus.co.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Takođe, možete da zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda i gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije nakon prijema pošiljke

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas odmah, a najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 021/210-2100 ili 062/530-029, ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu webprodaja@wobyhaus.co.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Reklamacije radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti

Ukoliko se na proizvodu, kupljenom u ONLINE prodavnici www.wobyhaus.co.rs, u nekom trenutku pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon), molimo Vas da nas obavestite na broj 021/210-2100 ili 062/530-029, ili pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu webprodaja@wobyhaus.co.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju i poslaćemo Vam potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, koju treba da popunite i potom nam vratite.

Po prijemu neophodne dokumentacije, odgovorićemo elektronskim putem potrošaču na izjavljenu reklamaciju za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice, tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a u slučaju da se reklamacija prihvata, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste, odnosno 30 dana ukoliko je u pitanju tehnička roba. Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ovlašćeni servis je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Napominjemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Woby Haus d.o.o. potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve prepravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.


NAPOMENE:

- Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.

- Ukoliko robu niste kupili u ONLINE prodavnici www.wobyhaus.co.rs, već u nekom od naših maloprodajnih objekata, reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, izjavljujete lično u nekom od naših maloprodajnih objekata. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju. Kontakt podaci naših maloprodajnih objekata nalaze se na strani radnje.


OBAVEŠTENJE - O MOGUĆNOSTI VANSUDSKOG REŠAVANJA SPOROVA

Shodno odredbama člana 12. Stav 1 tačka 9, člana 55 stav 12 i člana 151 stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) obaveštavamo Vas da je Zakonom predviđena mogućnost rešavanja spora vansudskim putem u slučaju da Vaša izjavljena reklamacija bude odbijena iz bilo kog razloga.

Postupak za rešavanje potrošačkog spora vansudskim putem pokreće se pred nadležnim telom.

Postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora pokreće se predlogom koji potrošač dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije neposredno, preko pošte ili elektronskim putem.

Počev od 20.03.2022. godine, kompanija WOBY HAUS DOO NOVI SAD je u zakonskoj obavezi da učestvuje u pokrenutom postupku vansudskog rešavanja sporova pred nadležnim telom.

Prodavac je dužan da se u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga sa prilozima od strane tela, izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača na osnovu čl. 161 st. 2 Zakona.

Trgovac i potrošač su dužni da učestvuju na usmenoj raspravi koje zakaže telo u cilju razjašnjenja potrošačkog spora na osnovu čl. 162. Stav 2 Zakona.


S poštovanjem,                                  
Vaš Woby Haus